EN

อาการปวดหลังส่วนล่าง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain)              อาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) หมายถึง อาการปวดหลัง กล้ามเนื้อหลังตึงหรือมีอาการหลังแข็ง ในตําแหน่งตั้งแต่หลังชายโครงไปถึงส่วนล่างของแก้มก้น โดยบางกรณีจะมีอาการร่วมกับอาการปวดร้าวลงไปที่ขา ซึ่งปัญหาสําคัญของอาการปวดหลังส่วนล่าง คือ อาการปวดและการไม่สามารถดําเนินชีวิตได้เหมือนปกติ โดยสาเหตุหลักๆมักเกิดจาก เส้นประสาทบริเวณหลังถูกกดทับ น้ำหนักตัวมากเกิน การนั่งผิดท่า หรือยืนในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆ การเสื่อมของข้อต่อหลังตามวัย “หากคุณมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแล ประเมิณอาการให้คุณ เพื่อการรักษาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต   […]