EN

โปรโมชั่น คลินิกกายภาพ

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedic Physical Therapy)

  • ปวดคอบ่าไหล่ ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
  •  ปวดไหล่ ไหล่ติด (Shoulder pain)
  • ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (ฺBack pain)
  • ปวดเข่า (Knee pain)
  • รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ ปวดข้อเท้า (Ankle and foot pain)
  • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Sport injury)

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท (Neurologic Physical Therapy)

  • ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke)
  • ฟื้นฟูและออกกำลังการในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) 

ขั้นตอนการรักษาทางกายภาพบำบัดมีดังนี้

   1. การตรวจประเมินร่างกายและโครงสร้าง: การตรวจประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วย เช่น การวัดความสามารถในการเคลื่อนไหว การตรวจสอบระบบกล้ามเนื้อ และการวัดระดับความเจ็บปวด เป็นต้น
   2.  การกำหนดแผนการรักษา: หลังจากการประเมินสภาพร่างกาย นักกายภาพบำบัดจะกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละราย เช่น การฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การฝึกท่าทางและการฝึกปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
   3. การดำเนินการกายภาพบำบัด: เป็นการดำเนินการตามแผนการรักษาที่ได้กำหนดไว้ โดยนักกายภาพบำบัดจะดูแลและประเมินผลการรักษาของผู้ป่วย
   4. การติดตามผล: นักกายภาพบำบัดจะติดตามผลของการรักษาและประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วย และปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับสามารถและความต้องการของผู้ป่วย
   5. การดูแลต่อเนื่อง: เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว จะต้องดูแลต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งความคืบหน้าและป้องกันการบาดเจ็บซ้ำในอนาคต

นอกจากขั้นตอนการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีขั้นตอนอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดเชิงบำบัดอย่างเช่น
    – การแนะนำการดูแลตัวเอง: นักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองและการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดและป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต
    – การให้การบำบัดอื่นๆ: เช่น การบำบัดด้วยความร้อนหรือความเย็น เพื่อช่วยลดการบวมและบรรเทาอาการปวด การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเข้ามาให้การรักษาร่วมด้วย เช่นการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ การกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการปวด เป็นต้น
    – การให้การปรึกษา: เช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อาการปวดต่างๆ ของร่างกาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องสำหรับใช้ร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยในอนาคต

โดยขั้นตอนเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและเข้าใจวิธีการดูแลตนเองในระยะยาว