EN

อัตราค่าบริการ

โฮป คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต

อัตราค่ารักษา

รายการ

 รหัส

 รายละเอียด

 อัตราค่ารักษา(บาท)

  หน่วย

หมวดที่ 1 การตรวจประเมิน

1. การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 1

Ass 1

1 ครั้ง

300

ครั้ง

หมวดที่ 2 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด

2. การประคบความร้อน (เล็ก)

HP 1

20 นาที

150

ตำแหน่ง

3. การประคบความร้อน (ใหญ่)

HP 2

20 นาที

200

ตำแหน่ง

4. การประคบความเย็น

CP

20 นาที

100

ตำแหน่ง

5. การกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation)

TENS, IFC, IDC,

HVGC, Diady, G

20 นาที

400

ตำแหน่ง

6. การบำบัดด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound therapy)

US

1 นาที

 30

ตำแหน่ง

7. การบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า

CUS

1 นาที

70

ตำแหน่ง

8. โปรแกรมกระตุ้นอัมพาตใบหน้า

FP

60 นาที

1,200

ครั้ง

หมวดที่ 3 การบำบัดด้วยมือ

9. การดัด ดึง ขยับเคลื่อนข้อต่อทางกายภาพ 1

MO 1

10 นาที

350

ตำแหน่ง

10. การดัด ดึง ขยับเคลื่อนข้อต่อทางกายภาพ 2

MO 2

20 นาที

450

ตำแหน่ง

หมวดที่ 4 การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

11. การออกกำลังกายเพื่อการรักษา (Active exercise)

EXS

20 นาที

500

ครั้ง

12. การออกกำลังกายเพื่อการรักษาด้วยเทคนิคเฉพาะ

SE

20 นาที

600

ครั้ง

13. โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

STE

20 นาที

600

ครั้ง

14. โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน

EE

20 นาที

600

ครั้ง

15. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

PS

20 นาที

600

ครั้ง

16. การทำ passive exercise

PE

20 นาที

500

ครั้ง

17.  การฝึกการทรงตัว/ ทรงท่า

BAL

30 นาที

600

ครั้ง

18. การฝึกเดินโดยใช้เครื่องช่วย

AMB

20 นาที

500

ครั้ง

19. การฝึกเดิน (Gait training)

GT

20 นาที

500

ครั้ง

20. การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่บ้าน

HPG

1 ครั้ง

150

ครั้ง

21. โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

HMP

1 ครั้ง

1,200

ครั้ง

22. โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน

PPP

1 ครั้ง

1,200

ครั้ง

 
 

บริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยนอกสถานที่ (Home visit)

ราคาค่าใช้จ่ายตามระยะเวลา

ราคา (ครั้ง)

Ø ระยะเวลาในการรักษา 60 นาที

1,200 บาท

Ø ระยะเวลาในการรักษา 90 นาที

1,600 บาท

ราคาค่าใช้จ่ายตามระยะทาง

ราคา (ครั้ง)

Ø ระยะทาง 0-5 กิโลเมตร

200 บาท

Ø ระยะทาง 5-10 กิโลเมตร

250 บาท

Ø ระยะทาง 10-20 กิโลเมตร

300 บาท